Son Dakika
13 Nisan 2024 Cumartesi

Danıştay Kanununa yeni düzenlemeler ve değişiklikler geliyor.

04 Aralık 2013 Çarşamba, 05:10
danistay-kanununa-yeni-duzenlemeler-ve-degisiklikler-geliyor-529e96359005a

Düzenlemeler

Yargı sürecine hızlandırmak amacıyla, yargılamada, “grup dava ve ivedi yargılama usulü” adıyla, yeni usuller olacak. Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na gönderildi.

Tasarıya göre, Danıştay’da 15 olan dava dairesi sayısı 16’ya çıkarılacak. Böylece Danıştay, 15’i dava,ağzını açmıyor Kaçırılıyorum! Geliyorlar! Haydi, dostum, köpeğin derdi ne! Peynir, kokladığı bu! Trençkot! Bak, trençkot! Bulduk onu! Sorununuzun ne olduğunu bilmiyordum bayım Çıkagelip dostum olduğunu söylemek, ve beni böyle sürüklemek, utangaç gelin gibi hissediyorum Çok mutluyum En yakın telefon kulubesi nerede acaba Haber Babamı aramam lazım Haber İşte Bu benim, gerçekten Kuşağı yok Kuşağı ne yaptın? O kuşakla ne yaptın? Kuşak? Burası dikilmiş, ne oldu? O adam bana verdiğinde kuşak yoktu O halde benim kuşağımdı. Sana bunu kim verdi? Dedim ya adamın biri Neye benzediğini hatırlamıyor musun? Haber Evet, göz kırpıyordu Haber WNe demek göz kırpıyordu? Şöyle Herneyse, onun tanıklığı da kuşak kadar iyi Haberler Haberler bunu ona benim vermediğim açık Haber Oh, hayır bayım, siz değildiniz Haber Yararı yok, Robert Tabiki var, harika bir kanıt! Polis ona asla inanmaz Ne demek bu, bir saygınlığım var Ve bir serseri kendisine neredeyse yepyeni bir trençkot verildiğini söyle biri idari daire olmak üzere 16 daireden oluşacak. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sürekli hale getirilecek.

Tasarıyla, İdari Dava Daireleri Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun yapısı da değişiyor. Buna göre, İdari Dava Daireleri Kurulu, her idari dava dairesinden ikişer üyenin katılımıyla oluşacak. Üyeler, Danıştay’da en az iki yıl kıdemi bulunanlar arasından görevlendirilecek.

Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava dairelerinin başkanları ile her vergi dava dairesinin kendi üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üyeden oluşacak.

İdari Dava Daireleri Kurulu’na, Danıştay Başkanı ya da vekillerinden biri, bunların katılamaması halinde Kurulun en kıdemli üyesi başkanlık edecek. Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ise Danıştay Başkanı ya da vekillerinden biri, bunların katılamaması halinde Kuruldaki daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık edecek.

YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Tasarıyla, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda da değişiklik yapılıyor. Buna göre, ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler ile uygulama işlemlerine karşı aynı dilekçeyle dava açılamayacak. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay, İdare ve Vergi mahkemelerinde 30, ivedi yargılama usulünün uygulandığı davalarda 15 gün olacak.

Dava açılmaması ya da davanın süreden reddi hallerinde, 60 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açabilecek. Mevcut kanunda cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açabiliyor.

GRUP DAVALAR

Tasarıda, söz konusu kanuna eklenen yeni bir maddeyle aynı maddi ve hukuki nedene bağlı ve birbirine emsal teşkil edebilecek nitelikte olan davalar, mahkemece grup dava olarak kabul edilebilecek.

Mahkemece, grup davalardan biri öncelikle karara bağlanacak. Mahkemenin davanın grup dava olduğuna ilişkin kararı ile uyuşmazlığın esası hakkında verdiği karar, temyiz ya da itiraz talebi üzerine dosya ile birlikte Danıştay’ın ilgili dava daireleri kuruluna gönderilecek. Aynı kapsamdakiUydurma olduğunu düşünecekler Bunu daha uzun konuşmalıyız. Polis neredeyse bize Haberler Haberler yetişir. Saklanabilecek en iyi yer neresi? Şey, üç mil ötede bir bulvar var Ve kimsenin pek uğramadığı bir ara sokak Gitmeden önce Haberler Oh, ya eski maden? Bir mil felan uzakta Gideriz, Erica Eski madenleri deneyelim! Haber Robert! Haber Dayan, geliyorum! Haber İşte buradalar! Haber Çabuk, buradalar! Haber Köpeği geride bıraktık! Haber O iyidir, endişelenme! Haber Ne demek bu? Geri gidiyorum! Aptal olma! Gel! Haber Dayanın, bayan, dayanın Haber Onu yakaladınız mı? Haber Hayır Haber Hangi yöne gitti? Şimdi, bayan Burgoyne. Bu işe karıştığınızı biliyoruz Haber Bu sizin hatanız değildi Haber Gerçekten mi? Yani, sizin onu takip etmeye çalıştığınızı gördük Anlıyorum Sizden kaçarken, acaba nereye gitmek niyetindeydi? Haber Bilmiyorum Haber Hiç bir şey söylemedi mi? Hiç bir şey Bayan Burgoyne, işinizi kolaylaştırmak için elimden geleni yapıyorum Lütfen siz diğer davaların karara bağlanması için Danıştay’ın vereceği karar beklenecek.

Danıştay’ın ilgili dava daireleri kurulu bu nitelikteki davanın grup dava olup olmadığını inceleyecek. Grup dava olmadığına karar verilen dosya, ilgili temyiz ya da itiraz mercine, kararın bir örneği de mahkemeye gönderilecek.

Davanın, grup dava olduğunun kabulü halinde ise işin esası hakkında 3 ay içinde kesin olarak karar verilecek.

Danıştay, grup dava kapsamındaki başvurular ile bu başvurular hakkında verdiği kararları elektronik ortamda yayınlayacak.

İdari mahkemeler, grup davaları Danıştay kararı doğrultusunda sonuçlandırılacak. Grup davalar nedeniyle ilgili dava daireleri kurulu tarafından verilen karara uygun olarak grup dava kararını veren mahkeme ya da diğer mahkemelerce verilen kararlar aleyhine kanun yollarına başvurulamayacak. Ancak karara bağlanan davanın grup dava kapsamında olmadığına ya da grup davaya uygun karar verilmediğine ilişkin iddialarla temyiz ya da itiraz yoluna başvurulabilecek.

İVEDİ YARGILAMA

Yargı sürecine hız kazandırmak amacıyla “ivedi yargılama usulü” adıyla yeni bir yargılama usulü oluşturulacak.

İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemler, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama işlemleri, Çevre Kanunu uyarınca tesis edilen çevresel etki değerlendirme işlemleri, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararları ile ilgili davalarda ivedi yargılama usulü uygulanacak.

Söz konusu yargılama usulünde, 7 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılacak. Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 15 gün olacak ve bu süre uzatılamayacak. Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemeyecek.

İvedi yargılama usulü kapsamına giren davalar öncelikle görülecek ve dosyanın tekemmülünden itibaren bir ay içinde karara bağlanacak. Ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılacak.

Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Haberler anlıyorum Ama eminim bana söylemek istediğin şeyler vardır Şu arkadaşı yakalamamızı sağlayacak Haber Hayır, baba, bir şey yok Haber Anlıyorum Haberler Halen cinayetten aranan bir adamı korumak niyetindesin O katil değil En az benim kadar sen de şu an suç işlediğini biliyorsun Ve ben sorumluyum Şunu okusan iyi edersin Bunu yapmak zorunda mısın, baba? Odana gidip bir süre orada kalsan daha iyi olacak Herşey yolunda mı? Yaşlı Haberler onu buldu mu? Teslim olacağım Bu yüzden geri döndüm Seni bunu yapmaya zorladığımı söylemeni istemeye geldim Haber Ve veda etmeye Haber İstediğim için yaptım! Yararı yok Trençkotun kuşağının olmaması herşeyin sonuydu Sanırım onu arabada buldular Evet, ben sorgulanırken getirdiler Cebinde şans eseri kuşak yok muydu? Hayır, Sadece Grand Otelin bir kutu kibriti Gitmeliyim. Yaşlı Haberler bekliyor Şimdi mi gideceksin? İstemiyorum Erica! O kibritler! Grand Otel mi dedin? Evet, neden? Hayatımda oraya hiç gitmedim! O zaman katil Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenecek ve tebliğe çıkarılacak. Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi 7 gün olacak.

Tasarıda, Danıştay’ın incelediği kararı bozmasına ilişkin hükümde de değişiklik yapılıyor. Buna göre, temyiz incelemesi sonunda, karardaki maddi hataların ya da yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ya da yanlışlıkların düzeltilmesi mümkünse kararın düzeltilerek onanmasına karar verilebilecek.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA KARAR VERİLEMEYECEK

Danıştay’da incelenen dosyada, kararın düzeltilmesi istemlerinde yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilemeyecek.

Danıştay ve bölge idare mahkemesinde, kamu görevinin sona ermesi sonucunu doğuran işlemler hariç olmak üzere kamu görevlileri mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin, temyiz
ya da itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, kararın düzeltilmesi yoluna gidilemeyecek.

Tasarıyla yapılan diğer bir değişiklikle, bölge idare mahkemelerince itirazen incelenecek uyuşmazlıkların sayısı artırılıyor ve Danıştay tarafından temyizen incelemesi de deneyip işleri kolaylaştırır mısınız? Burada bir işim var ve bir katili yakalamalıyım Haber Peki neden yapmıyorsunuz? Haber Elimizden geleni yapıyoruz Hiç de değil! Ne kadar büyük bir hata yaptığınızı görmüyor musunuz? Bir ipucu buluyor ve ölümüne takip ediyorsunuz Kanıt çok güçlü Değil! Yapmadı diyebilir misiniz? Yapması için sebep yoktu O kadın ona yardım ediyordu, bunu size söyledi Evet, bir sürü şey söyledi Ve onu kovalamayı bırakırsanız belki gerçek katili bulur Bu olaya neden bu kadar ilgi gösterdiğinizi bilmek isterim Çünkü Haberler çünkü o masum O kimseyi öldüremez! Fazlasıyla iyi ve kibar Yani, o tanıştığım en Haberler Afedersiniz beyler sizi beklettim Haberler Almak üzere olduklarımız için Tanrı hepimizi şükran kılsın Christopher, çorbanı içerken ses çıkarmamaya çalış Tamam Yemeğinizi bitirince babanız sizi görmek ister, bayan Erica Girin Gel içeri Erica, hayatım Biraz konuşalım istedim O dedektiflerin önünde konuşmak istememeni Haberleryapılan bazı konular, bölge idare mahkemesi tarafından itiraz yolu ile incelenecek konular arasına alınıyor.

Tasarıda, Danıştay Başkanlığı Teşkilatı’na 132 kadro tahsis edilmesi öngörülüyor.

 

Kaynak: AA

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...