Son Dakika
25 Temmuz 2021 Pazar

Zayıflamada Son moda 5 N kuralı

05 Ocak 2014 Pazar, 03:49
zayiflamada-son-moda-5-n-kurali-52c8b5af2f061

Dr. Gönül Ateşsaçan “Diyetlerde önümüzdeki yiyecekler alınır ve yerine yenileri konulur. Bunun mantığını kavrayabilir, neden bazı gıdaları yememiz, neden bazılarını yemememiz gerektiğini bilirsek, bir süre sonra kısıtlamaya gerek kalmaz “ dedi.

Katı kuralları olan diyetlerde, bir sür Haberler Ben her zaman ne söylediğimi bilirim. Bir daha o tepsiyle içeriye adım atarsan Haber Haber çığlığı basacağım. Birisi o keki rahat bırakamaz mı? Bana bununla mı saldırıyor. Bir sürü düşüncesi var. Öyle mi? Ne tür düşünceler? Cynthia ismi Winifred ile değiştirildi. Tamam, tamam. Dick Van Dyke’ı onaylamıyor. Banks’ın evinin çizimlerini çok gösterişli buldu. Mary Poppins ve Bert arasında hiç bir romantizm belirtisi olmamalı. Bay Banks’ın neden bıyıklı olduğunu bilmek istiyor. Ben istedim. Evet. Biz de söyledik ama nedenini merak ediyor. Çünkü ben öyle istiyorum Doğru. Elbette. Mary Poppins’in Jane ve Micheal’ın boyunu ölçmede kullandığı mezuranın Haber Haber rulo şeklinde olmasını istiyor Bir cetvel değil. Sadece yeşillik ve et suyu çorbası istiyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Şu andan itibaren onları odasına istiyor. Ve filmde kırmızı renk olmasını istemiyor. Hepsi bu. Basitçe o rengin çıkmasını istiyorum. Kırmızı rengi olmadan filmi çekemeyiz. Tanrı aşkınae sonra canımız diyet yapmak istemiyor. Önce ruhumuz sıkılıyor ardından da diyeti bırakıyoruz. Beslenme Danışmanı ve Estetik Medikal Hekimi Dr.Gönül Ateşsaçan diyete başlarken, sağlıklı yaşama geçişin birinci adımının ‘sağlıklı beslenme’ olduğunu vurguladı. “Önemli olan ne yediğiniz, nasıl pişirdiğiniz, neyle beraber ne zaman yediğiniz ve son olarak da ne kadar yediğinizdir. 5 N kuralı budur” dedi. İş­te Dr. Ateş­sa­ça­n’­dan ku­ra­lın ana hat­la­rı…

Ne ye­me­li­yiz?

Gün doğ­duk­tan ba­ta­na ka­dar hay­van­sal gı film Londra’da çekiliyor. Ne olmuş? O renkte otobüsler, posta kutuları Haber Haber gardiyan üniformaları var. Kahrolası İngiltere Bayrağı’nda var. Tatsız durumunuzu anlıyorum Bay Disney. Ben sadece Haber Gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Birden bire kırmızı düşmanı oldum. Artık onu giyemeyeceğim bile. Bu bir test mi Pamela? Sizi ne kadar mutlu yapmak istememin Haber Haber bir kanıtına mı ihtiyacın var? Bu güzelliği beraber yaratabiliriz. Kurduğunuz cümleden sizi anlıyorum Bay Disney. ilk şartımdan mahrum bırakıldığım kanaatindeyim. Sanırım daha fazlası gelecek. Bu yüzden belki de vazgeçmeliyiz. Bunu size geri teslim edeyim. Pekala. Kırmızı olmayacak. Walt! Walt! Bu şartları kabul edemez. Eder. Tommie! İskoç viskisi. Ne düşünüyorsun? Haberler Ne mi düşünüyorum? Neden? Haberler Sen bir kadınsın. Kurnazca bir gözlem Walt. Neyi unutuyorum? Kadın ırkının kendi ırkından olmayan birinin yaklaşımına karşı Haber Haber bir çeşit psişik sezgiye sahip olduğunu mu düşünüyorsun?­da­la­rı gün bat­tık­tan son­ra seb­ze gru­bu tü­ke­ti­lir­se me­ta­bo­liz­ma­mız bo­zul­maz.

Sa­bah hay­van­sal pro­te­in gru­bu

Öğ­len hay­van­sal pro­te­in gru­bu

Ak­şam seb­ze ve kar­bon­hid­rat gru­bu tü­ke­til­me­li.

Na­sıl pi­şir­me­li­yiz?

Seb­ze­ler ter­ci­hen bu­har­da, haş­la­ma ve­ya fı­rın­da ız­ga­ra şek­lin­de pi­şi­ri­le­bi­lir.

Et­le­re pi­şer­ken yağ ek­len­me­si emi­li­mi bo­zar, ki­lo­ya ne­den olur. Müm­kün­se et, ba­lık ve ta­vuk pi­şer­ken yağ ek­len­me­me­li­dir.

Seb­ze­le­re ve ma­kar­na, pi­la­va pi­şer­ken 1 ye­mek ka­şı­ğı yağ ek­le­ne­bi­lir.

Man­gal­da ız­ga­ra kan­se­ro­jen­dir, çok sık ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Za­ra­rı yok di­ye ya­zın bol­ca yer­sek, sin­di­rim sis­te­mi­mi­ze za­rar ve­rir.

Ne ile bir­lik­te ye­me­li­yiz?

Mey­ve­ler ye­mek­ten 2 sa­at son­ra tü­ke­til­me­li, ye­me­ğin he­men ön­ce ve son­ra­sın­da ye­nil­di­ği za­man ki­lo­ya ne­ Öyle değiliz. Bunların hepsini halledeceğim diye ülser olacaksın. Vazgeç. Kadınlar. İyi günler hanım efendi. Size ne verebilirim? Bir bardak çay. Zahmet olmazsa. Elbette. Hanım efendi. Teşekkür ederim. Çay ruh için bir devadır. Değil mi? Kızlar lütfen Haber Biliyorum, biliyorum. Gel bakalım. Oldu mu? Haberler Hey ahali! Haberler Baba! Daha iyi. Ne güzel bir sürpriz! Haberler Erkenden bitirmişsin. Haberler Hayır sadece Haber Bu güzel kızları ve harika bir günde Haber Haber bu harika yeri düşünmeden duramadım. Bende işin canı cehenneme diye düşündüm. Haberler Artık çalışmayacak mısın? Haberler Ama Haber Ama, ama, ama Haber Haber amalar keçilerimiz için sevgilim. Yarın fazladan çalışacağım. Size bir armut hediye ediyorum leydim. Teşekkür ederim. Şimdi Haber Hangi oyunu oynuyoruz? Tavuk kaçarken onu yakalamaya çalışıyorduk. Bu bir tavuk değil. Bu Ellie halanız. Annenizin saftirik kardeşi. Haberler O kelimeyi sen uydurdun. Haberler Aynen öyle. Acele edin!den olur.

Mey­ve­le­ri bir­bi­riy­le çok ka­rış­tır­ma­mak ge­re­kir.

Hay­van­sal pro­te­in­ler­den et, ba­lık ve ta­vuk ile, pey­nir, süt ve yo­ğurt çok sı­kı bir­lik­te ye­nil­me­me­li­dir.

Sa­bah hay­van­sal pro­te­in gru­bu ve ya­nın­da buğ­day gru­bun­dan el­de edi­len kar­bon­hi­dart­lar tü­ke­til­me­li.

Öğ­len hay­van­sal pro­te­in gru­bu ve ya­nın­da ­seb­ze/ye­şil sa­la­ta tü­ke­til­me­li.

Ak­şam seb­ze ve ya­nın­da buğ­day gru­bun­dan el­de edi­len kar­bon­hid­rat­lar tü­ke­til­me­li.

Ne za­man ye­me­li­yiz?

Sa­bah kah­val­tı­sı sa­at en geç 09:00’da ya­pıl­ma­lı, ak­şam ye­me­ği ise en geç ya­zın 20.30’a ka­dar ye­nil­me­li­dir. Me­ta­bo­liz­ma­nın sağ­lık­lı ol­ma­sı için, ge­ce uy­ku­su çok önem­li­dir. Sa­at 24.00-04.00 ara­sı uy­ku­da ola­bi­lir­sek, hor­mon­la­rı­mız dü­zen­li ça­lı­şır.

Ne kadar yemeliyiz?

Her­ke­sin mi­de­si ken­di 2 avu­cu ka­dar­dır. Ana öğün­de 2 avu­cu­nuz ka­dar ve ara öğün­de 1 avu­cu­nuz ka­dar ye­mek ye­me­niz ide­al­dir.

Be­de­ne fay­da­lı ve al­ka­li gı­da­lar

Al­ka­li gı­da­lar: Su lo­ni­zed (1,5 lit­re su­ya 1-2 dam­la li­mon ve 1/4 çay ka­şı­ğı toz zen­ce­fil)

Seb­ze­ler: Sa­rım­sak, kuş­kon­maz, su­te­re­si, pan­car, bro­ko­li, Brük­sel la­ha­na­sı, la­ha­na, ha­vuç, kar­na­ba­har, ke­re­viz, pa­zı, sa­la­ta­lık, pat­lı­can, kı­vır­cık la­ha­na, ma­rul, man­tar, har­dal, ka­ra­hin­di­ba, so­ğan, be­zel­ye, bi­ber, bal­ka­ba­ğı, şal­gam, de­niz yo­su­nu, ka­bak, ar­pa çi­mi, buğ­day çi­mi.

Mey­ve­ler: El­ma, ka­yı­sı, ava­ka­do, muz, ka­vun, ki­raz, kuş üzü­mü, grey­furt, li­mon, nek­ta­rin, por­ta­kal, şef­ta­li, ar­mut, ana­nas, man­da­li­na, in­cir, üzüm, bö­ğürt­len gru­bu, tro­pi­kal mey­ve­ler, kar­puz.

Be­de­ne zararlı ve asit üreten gıdalar

Asit­li gı­da­lar:Yağ­lar: Avoka­do ya­ğı, Ka­no­la ya­ğı, mı­sır özü, ke­ne­vir, ke­ten to­hu­mu, ay­çi­çe­ği ve su­sam ya­ğı.Kı­zıl­cık.

Buğ­day gru­bu: Yu­laf, buğ­day, çav­dar, pi­rinç, mı­sır.

Süt ürün­le­ri: Ke­çi, inek, ko­yun pey­ni­ri, süt, te­re­ya­ğı.

Ku­ru­ye­miş: Cas­hews, yer fıs­tı­ğı, fıs­tık ez­me­si, pek­mez, ta­hin, ce­viz.

Za­yıf­lar­ken uy­gu­la­ma­mız ge­re­ken Uçup kaçmadan önce onu yakalayalım. Batı rüzgarı! Batı rüzgarı! Bu taraftan. Sevgilim bu biraz korkutucu olmaya başladı. Meg tatlım. Boğazımda sorun var. Ama banka yeniden kapımızı çalacak. Haberler Belki de kızlarımızı Haber Haberler Hayır. Tanrım hayır! Dayanabilirim. Kızlarımızın aşkı için dayanacağım. Lütfen. Ellie olmaz. O kokuşmuş bir kümes hayvanı. Haberler Bir slogan gibi olacak! Haberler Onun yaşam reçetesi. Haberler Bir günde bir elma. Haberler Sırası gelince bir sancı! Erkeksiz gelgitler ve zamanlar. Şeker! Şeker mi? Haberler Jeff dün okulda aşı oldu. Haberler Of. Haberler Oflama. Haberler Oflamayayım mı? Haberler Şeker. Tüpe koydular. Haberler Şekerli bir ilaç mı? Tüp demode bir kelime. Kaşık dolusu? Şeker canın çektiyse git al. Günaydın! Beraber yürüyelim mi? Ülkenizde buna karşı olan bir kural olmadığına eminim. Hayır. Nakarata dön. Nakarat Haber İlaca atılan yanlızca bir kaşık şeker perişan eder. İlaca Haber Bir şeyi kaçırıyoruz? Bekle! O her ku­ral­lar

3 S ku­ra­lı uy­gu­la­na­cak­tır:

Sık bes­len­len­mek

Su iç­mek (2,5 lit­re su-12 fin­can sı­cak-ılık ola­rak)

Spor yap­mak -yü­rü­mek. Her gün yak­la­şık 1 sa­at or­ta tem­po­lu gün­de 10.000-8.000 adım.

You must be logged in to post a comment Login

Yorum yazın...